• فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
   سازمان برگزار کننده: مزایده

   توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   سازمان برگزار کننده: سازمان پزشکی قانونی استان تهران

   تست تست تست تست تست تست تست

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
  • دسترسی سریع
  • طبقه بندی مناقصه‎ها / مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها