• اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
   آدرس: تهران، خیابان آیت ا.... طالقانی
   بعداز بهار- پلاک 108
   کد پستی: 1611837681
   تلفن: 77532534
   فکس: 77643125
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *