• انتقال اجساد حادثه سقوط هواپیمابویینگ 727اوکراینی به مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران

   انتقال اجساد حادثه سقوط هواپیمابویینگ 727اوکراینی به مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران

   انتقال اجساد حادثه سقوط هواپیمابویینگ 727اوکراینی به مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران

   انتقال اجساد حادثه سقوط هواپیمابویینگ737اوکراینی به مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران،اجساد حادثه سقوط هواپیمایبویینگ 737 اوکراینی جهت انجام آزمایشات تخصصی و تشخیصی درراستای تعیین هویت به مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران درحال انتقال میباشد وپیکرها پس ارسیر مراحل تععین هویت وصدور جواز دفن وبا اخذ بادستور مرجع قضایی به بستگان تحویل داده خواهد شد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: