• دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

   دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

   دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

   مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دیداروگفتگو نمود

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ، دکتر مهدی فروزش مدیرکل استان تهران با دکتر شیرین معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران دیداروگفتگو کرد..در این دیدار دکتر فروزش به بیان مسائل ومشکلات ونیازهای پزشکی قانونی از جمله کمبودنیروی انسانی وتبدیل وضعیت نیروهای قراردادی پرداخته و درادامه گزارشی از عملکرد ومعرفی اداره کل بیان شد در پایان دکتر شیرین معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در خصوص رفع نیازها ی اداره کل وهمچین کمبود نیروی انسانی قول مساعد داد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: