• بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شرق تهران

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شرق تهران

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شرق تهران

   به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین روز شنبه مورخ هیجدهم آبان ماه ازبخشهای مختلف اداره پزشکی قانونی شرق تهران بازدیدوبا همکاران آن مرکز دیدارکرد

   به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین روز شنبه مورخ هیجدهم آبان ماه ازبخشهای مختلف اداره پزشکی قانونی شرق تهران بازدیدوبا همکاران آن مرکز دیدارکرد دراین بازدیددکترفروزش با تنی چندتن از مراجعین به صحبت پرداخت ودرخصوص روند کاردرپزشکی قانونی گفتگوکرد
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: