• بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شهرستان شهریار وملارد

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شهرستان شهریار وملارد

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از اداره پزشکی قانونی شهرستان شهریار وملارد

   به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین روز سه شنبه مورخ شانزدهم مهرماه ازبخشهای مختلف اداره پزشکی قانونی شهرستان شهریار وملاردبازدیدوبا همکاران آن مراکز دیدارکرد

   به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین روز سه شنبه مورخ شانزدهم مهرماه ماه ازبخشهای مختلف اداره پزشکی قانونی شهرستان شهریار وملاردبازدید وبا همکاران آن مراکز دیدارکرددرادامه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با حضوردرفرمانداری دادگستری شهرستان شهریار وملاردبا فرماندار ورییس دادگستری در خصوص مسائل و ومشکلات وکمبودهای پزشکی قانونی دیداروگفتگو نمود.دراین جلسات دکتر فروزش خواستار تعامل ومساعدت در خصوص تجهیز سالن تشریح ساختمان مرکز شهریار وهمچنین ساختمان مناسب جهت مرکز ملاردشد ودراین خصوص فرماندارورئیس دادگستری جهت همکاری قول مساعددادند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: