• بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ازمرکز تشخیصی وآزمایشگاهی واداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ازمرکز تشخیصی وآزمایشگاهی واداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ازمرکز تشخیصی وآزمایشگاهی واداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران

   به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین ازبخشهای مختلف مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی واداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران بازدید وبا همکاران آن مراکز دیدارکرد.

   به نقل از روابط عمومی استان تهران دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به همراه معاونین ازبخشهای مختلف مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی واداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران بازدید وبا همکاران آن مراکز دیدارکرد.در این دیدار همکاران به بیان مسائل ومشکلات خود پرداختند ودر پایان مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از زحمات وتلاشهای همکاران قدردانی نمود ووی خواستار رعایت تعهدسازمانی وهمچنین تکریم مراجعین شدند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: