• شورای امربه معروف ونهی از منکراداره کل پزشکی قانونی استان تهران موفق به کسب شایسته تقدیر بین دستگاههای اجرایی شد.

   شورای امربه معروف ونهی از منکراداره کل پزشکی قانونی استان تهران موفق به کسب شایسته تقدیر بین دستگاههای اجرایی شد.

   شورای امربه معروف ونهی از منکراداره کل پزشکی قانونی استان تهران موفق به کسب شایسته تقدیر بین دستگاههای اجرایی شد.

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درارزیابی عملکرد دستگاههی اجرایی استان ودر جهت اجرای برنامه های امربه معروف ونهی از منکر که برمبنای طرح جامع نظارت و ارزیابی دستگاههای اجرایی صورت گرفته شورای امربه معروف ونهی از منکراداره کل پزشکی قانونی استان تهران بعنوان شایسته تقدیر شناخته شد

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درارزیابی عملکرد دستگاههی اجرایی استان ودر جهت اجرای برنامه های امربه معروف ونهی از منکر که برمبنای طرح جامع نظارت و ارزیابی دستگاههای اجرایی صورت گرفته شورای امربه معروف ونهی از منکراداره کل پزشکی قانونی استان تهران بعنوان شایسته تقدیر شناخته شد.وهمچنین این اداره کل در بین ادارات قضایی استان رتبه اول را کسب نمود. دراین راستادراجلاسیه مجمع روساء ودبیران شوراهای امربه معروف ونهی از منکر دستگاههای اجرایی وقضایی استان تهران، لوح تقدیری از طرف سردارپاسدارمحمدرضایزدی دبیرستادامربه معروف ونهی از منکر استان تهران به این اداره کل اهداءشد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: