• پزشکان وکارمندان نمونه درهفته قوه قضاییه معرفی شدند

   پزشکان وکارمندان نمونه درهفته قوه قضاییه معرفی شدند

   پزشکان وکارمندان نمونه درهفته قوه قضاییه معرفی شدند

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران،بمناسبت هفته قوه قضاییه پزشکان وکارمندان نمونه استان تهران ازطرف مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران معرفی شدندواز نامبردگان بااهداءلوح باتوشیح جناب آقای اسماعیلی رئیس محترم دادگستری کل استان تهران تقدیر بعمل آمد .

   به نقل ازروابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران،بمناسبت هفته قوه قضاییه پزشکان وکارمندان نمونه استان تهران ازطرف مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران معرفی شدندواز نامبردگان بااهداءلوح باتوشیح جناب آقای اسماعیلی رئیس محترم دادگستری کل استان تهران تقدیر بعمل آمد .


   1- دکتر سیدشهرام موسوی ستاد استان

   2-دکتر سیدفرهاد رضوانی واحدغرب

   3- دکتر سیدجلیل منبتی مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی استان تهران

   4-دکتر نرگس علایین کمیسیون پزشکی

   5-علیرضااشرفی اصفهانی ستاداستان

   6- سیمه باقریان واحدپاکدشت

   7 -زهراشامحمدی واحد ورامین

   8-محمد ابراهیمی مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی استان تهران

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: