• تاکیدمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بر سیاستهای کلی سازمان

   تاکیدمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بر سیاستهای کلی سازمان

   تاکیدمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بر سیاستهای کلی سازمان

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران دکتر مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در جلسه آموزشی گواهی نویسی مورخ 7/3/98 که با حضورمدیران و روسای مراکز تشکیل گردید بر سیاستهای کلی سازمان که درشورای معاونین سازمان توسط ریاست سازمان بیان شده بود تاکید کردند و ازکلیه مدیران استان تهران خواستار عملی شدن سیاستهای کلی سازمان شدند و تعدادی از عناوین سیاستهای کلی که درجلسه مطرح شد بشرح ذیل می باشد.

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران دکتر مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در جلسه آموزشی گواهی نویسی مورخ 7/3/98 که با حضورمدیران و روسای مراکز تشکیل گردید بر سیاستهای کلی سازمان که درشورای معاونین سازمان توسط ریاست سازمان بیان شده بود تاکید کردند و ازکلیه مدیران استان تهران خواستار عملی شدن سیاستهای کلی سازمان شدند و تعدادی از عناوین سیاستهای کلی که درجلسه مطرح شد بشرح ذیل می باشد .

   1)عدم مراجعه مکرر مراجعین به سازمان (کاهش مشاوره های پزشکی )

   2)افزایش رضایت مندی ارباب رجوع

   3)تعامل بیشتر با سایر دستگاههای اجرایی

   4)بازرسی دوره ای از مراکز تابعه پزشکی قانونی

   5)تاکید برمدیریت منابع انسانی ومالی

   6)رعایت اخلاق حرفه ای

   7)ارتقاءعلمی کارشناسان سازمان

   8)کاهش اطاله دادرسی

   9)تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت

   10)برگزاری ملاقات ودیدارهای مردمی با مدیران عالی

   11)ارتقاءکیفیت گواهی نویسی

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: