• 29نفردرفروردین ماه امسال ناشی از حوادث کارفوت نموده اند

   29نفردرفروردین ماه امسال ناشی از حوادث کارفوت نموده اند

   29نفردرفروردین ماه امسال ناشی از حوادث کارفوت نموده اند

   درفررودین ماه سالجاری 29نفر فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال نودوهفت ،52درصدافزایش یافته است

   درفروردین امسال بیست ونه مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که تعداد فوت ناشی از حوادث کار 19نفر اعلام شده بود52درصد افزایش یافته است.

   از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار درفروردین همه 29 نفرمرد بوده اند

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: