• مراجعه بیش ازشش هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   مراجعه بیش ازشش هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   مراجعه بیش ازشش هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

   درفروردین ماه 1398شش هزارو708نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو درصدافزایش یافته است

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، درفروردین ماه 1398شش هزارو708نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی شش هزار567نفر اعلام شده بود2درصد افزایش یافته است.

   بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در فروردین ماه ،چهار هزار و172نفر مرد ودوهزار و 536نفرزن بوده اند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: