• 424نفردرسال97 ناشی از حوادث کارفوت نموده اند/افزایش 5درصدی

   424نفردرسال97 ناشی از حوادث کارفوت نموده اند/افزایش 5درصدی

   424نفردرسال97 ناشی از حوادث کارفوت نموده اند/افزایش 5درصدی

   دردوازده ماه سال گذشته 424نفر فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال نودوشش ،5درصدافزایش یافته است

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درسال 1397 چهارصدوبیست وچهار مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد فوت ناشی از حوادث کار 403نفر اعلام شده بود5درصد افزایش یافته است.

   از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در12 ماه سال گذشته 419نفرمردو5نفرزن بوده اند

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: