• بازدید دکتر شجاعی رئیس سازمان ومهندس فروزانمهر رئیس اداره امور عمومی ، قضایی و دفاعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران

   بازدید دکتر شجاعی رئیس سازمان ومهندس فروزانمهر رئیس اداره امور عمومی ، قضایی و دفاعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران

   بازدید دکتر شجاعی رئیس سازمان ومهندس فروزانمهر رئیس اداره امور عمومی ، قضایی و دفاعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران

   صبح امروز چهارم اسفندماه دکتر شجاعی رئیس سازمان و ومهندس فروزانمهر مشاورورئیس اداره امور عمومی ، قضایی و دفاعی امنیتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دکتر فروزش معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان ،دکتر هادیزادگان مدیرکل فناوری اطلاعات و تحول اداری و دکتر مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران.از بخشهای مختلف اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران بازدید کردند

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران صبح امروزچهارم اسفند ماه دکتر شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و ومهندس فروزانمهر مشاورورئیس اداره امور عمومی ، قضایی و دفاعی امنیتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دکتر فروزش معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان ،دکتر هادیزادگان مدیرکل فناوری اطلاعات و تحول اداری و دکتر مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران.از بخشهای مختلف اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران بازدید کردند در پایان بازدید جلسه ای درخصوص کمبودهای فضای فیزیکی ونیازههای اداره کمیسیونهای پزشکی برگزار شدکه رئیس اداره امور عمومی ، قضایی و دفاعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربابت رفع کمبودهاو نیازهای آن اداره قول مساعدت وهمکاری دادند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: