FA | EN | AR
يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 285
جمع بازديدها تاكنون: 892701
 548 بازدید

 

آمار متوفيات ناشي از غرق شدگي استان تهران /هفت‌ماهه سال 1391
ماه تهران
زن مرد جمع
فروردين 1 2 3
ارديبهشت 1 2 3
خرداد 0 5 5
تير 0 3 3
مرداد 0 5 5
شهريور 0 8 8
مهر 0 6 6
جمع 2 31 33

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی:تهران، خیابان آیت الله طالقانی، بعد از بهار، پلاک 108 کدپستی: 1114795113
تلفن: 77638714، دورنگار: 55616615
پیام کوتاه: 100077507743