FA | EN | AR
يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 291
جمع بازديدها تاكنون: 892707
 20312 بازدید


راهنماي صدور مجوزسقط درماني

1- در كليه موارد مراجعه جهت بررسي سقط جنين درماني تشكيل پرونده به شكل رايگان انجام شده و صرفاً درخصوص مواردي كه منجر به صدور سقط جنين جهت انجام سقط درماني مي گردند تعرفه مربوطه اخذ گردد.

2- در تشكيل پرونده به موارد ذيل توجه شود:

الف- اخذ رضايت كتبي از مادر (امضاء و اثر انگشت) و ضبط در پرونده؛

ب- ضبط تصوير اوراق هويتي معتبر در پرونده؛

ج- ضبط اصل يا تصوير برابر اصل مدارك پزشكي مورد استناد، در پرونده.


3- بررسي مدارك جهت صدور يا عدم صدور مجوز سقط جنين درماني بايستي توسط پزشك كارشناس پزشكي قانوني انجام گيرد.

4- در گواهي پزشكي قانوني (مجوز سقط صادره) بايد موارد زير درج شده باشد:

اسكن تصوير چهره مادر، مشخصات هويتي مادر، تاريخ صدور گواهي، شماره نامه يا پرونده، اشاره به نوع ناهنجاري جنين يا بيماري مادر بر اساس موازين علمي، سن بارداري بر اساس سونوگرافي و در انتهاي گواهي امضاء رئيس مركز يا جانشين او.

5- چنانچه مادر مبتلا به بيماري رواني باشد در صورتي كه داراي اهليت (بالغ، عاقل، رشيد) باشد رضايت كتبي از خود مادر اخذ مي گردد در غير اينصورت نياز به اخذ رضايت كتبي از ولي او يا قيم قانوني يا نامه مرجع قضايي است.

6- بهترين زمان سونوگرافي جهت تعيين سن حاملگي 9-8 هفتگي است. در اولويت بعدي بالاي 11 هفتگي مي-باشد. اگر كسي دو يا چند گزارش معتبر سونوگرافي داشته باشد كه سن جنين را متفاوت گزارش كرده بودند سونوگرافي كه نزديك ترين زمان به 10 هفته است، معتبرتر مي باشد.

7- در بررسي سن جنين علاوه بر گزارش سونوگرافي و مقايسه با سونوگرافي‌هاي قبلي(در صورت وجود داشتن) به تطابق آن با معاينه جسماني مادر نيز توجه شود. در تعيين سن به تاريخ سونوگرافي و معيار مورد استفاده در تعيين سن دقت گردد. براي نمونه تعيين سن بر اساسHC (دور سر) و BPD‌ (قطر بين آهيانه‌اي) در جنين هيدروسفال، تعيين سن بر اساس AC (دور شكم) در كيست‌هاي شكمي و تعيين سن بر اساس FL (طول فمور) در جنين مبتلا به آكندروپلازي، منجر به اشتباهات فاحش در تصميم گيري خواهد شد.

8- در صورت تشخيص كارشناس پزشكي قانوني بسته به مورد، جهت تشخيص سن يا ناهنجاري جنيني، تكرار سونوگرافي توسط سونولوژيست معتبر بلامانع است.

9- ضايعات قلبي كه با سونوگرافي تشخيص داده شده اند، ترجيحا" با اكو تاييد گردد. در مواردي كه امكان اكو نيست بايد توسط مراكز معتبر سونوگرافي (حداقل يك مركز) تاييد شود.

10- در مواردي كه در سونوگرافي فقط " NT افزايش يافته" يا " كيستيك هيگروما" گزارش شود لازم است جهت تشخيص قطعي به پزشك معالج ارجاع گردد تا اقدامات تشخيصي قطعي (آزمايشات ژنتيكي و يا سونوگرافي سطح بالا) انجام شود.

11- تست غربالگري (Screening Test) مثبت، تشخيص قطعي محسوب نمي‌گردد و نشانه ريسك بالاي ابتلاي جنين به برخي ناهنجاري‌ها از جمله تريزومي 21 و NTD (نقائص لوله عصبي) است؛ جهت تشخيص قطعي نياز به انجام بررسي‌هاي تكميلي توسط پزشك معالج مي‌باشد.

12- گزارش هاي مراكز ژنتيك بايد مهر پزشك داشته باشد (ممهور به مهر پزشك باشد).

13- اعلام نقايص ژنتيكي بر اساس آزمايش ژنتيكي يا آنزيمي، قطعي محسوب مي گردد و نياز به تكرار نمي باشد.

14- گزارش soft marker در سونوگرافي حتي به تعداد زياد در ارگان¬هاي مختلف، انديكاسيون سقط ندارد مگر اينكه همراه با بيماري‌هاي ژنتيكي و يا آنومالي‌هاي سونوگرافيك موجود در ليست باشد.

15- در مواردي كه تشخيص ناهنجاري قطعي نيست يا ناهنجاري minor (مانند كوچك بودن بيني يا ديده نشدن آن) گزارش شده است، مادر مي‌بايست تحت نظر پزشك معالج باشد تا در صورت رسيدن به تشخيص قطعي مبني بر وجود ناهنجاري مشمول ماده واحد سقط و انديكاسيون هاي موجود در ليست، قبل از 19 هفتگي به پزشكي قانوني ارجاع و موضوع بررسي شود.

16- در موارد مواجهه با اشعه، مصرف داروهاي تراتوژن ابتلا به برخي بيماريهاي عفوني مانند ابتلا به آبله مرغان، سرخجه،CMV توصيه مي گردد مادر تحت نظر پزشك معالج قرار گرفته، مراقبت و درمان‌هاي متناسب و مورد نياز را در صورت لزوم دريافت كند. در صورت بروز ناهنجاري در جنين قبل از 19 هفتگي به پزشكي قانوني ارجاع و موضوع بررسي شود.

17- در موارد وابسته به كروموزوم X مغلوب، مثل دوشن و هموفيلي، جنسيت جنين بايد توسط مراكز ژنتيك مشخص گردد، اگر جنسيت جنين اعلام نشده بود از مركز ژنتيك مربوطه جنس جنين استعلام شود.

18- تشخيص سندرم‌هاي دوران بارداري مانند سندرم داون و ساير تريزومي‌ها (13 و 18 ) با روش سيتوژنتيك (كاريوتايپ) مي‌باشد. در مواردي كه آزمايش مثبت ارائه شده، يك Rapid Test   (تست سريع) باشد لازم است با روش سيتوژنتيك (كاريوتايپ) يا حداقل با يك نوعRapid Test  ديگر تاييد شود.

تبصره: در حال حاضرRapid Test  شامل انجام آزمايش‌هاي ژنتيك با روشQF-PCR و يا FISH و يا MLPA  مي‌باشد.

19- چنانچه آزمايشگاه ژنتيك در كاريوتايپ مايع آمينون، موزائيسم گزارش نمايد براي تصميم‌گيري جهت صدور مجوز سقط توجه به چند نكته لازم است:

الف- حداقل بايد 20 الي 50 سلول شمارش شده باشد؛

ب- حداقل درصد موزائيسم بايد 15 درصد به بالا باشد.


تبصره: اگر موزائيسم براي تريزومي¬ها در نمونه CVS بدست آمده بود، مجددا" با انجام آمينوسنتز بايد مورد تائيد قرار گيرد.

20- چنانچه در بررسي‌هاي آزمايشگاهي ژنتيكي معتبر، Duplication يا Deletion هايي ديده شود كه جزء وارياسيون‌هاي طبيعي شناخته شده نباشد، مجوز سقط مي‌دهيم.

** هرگاه ضروري بود، با مراكز ژنتيك مشاوره مي كنيم.

21- اگر در جنين (46xy) يا (46xx) ماركري يافت شود، كه نوپديد است (نوپديد يا Denovo؛ يعني ماركر مذكور در والدين وجود نداشته باشد)، چنانچه ماركر ياد شده كروموزوم جنسي نباشد، انديكاسيون سقط خواهد داشت.

توجه: چنانچه در آزمايش‌هاي ژنتيكي در جنين ماركري يافت شد، در اولين فرصت بايد والدين وي از نظر داشتن ماركر مذكور و علامت دار بودن مورد بررسي قرار گيرند.

اگر پدر و مادر هم آن ماركر را دارند و سالم هستند ← انديكاسيون سقط ندارد.


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی:تهران، خیابان آیت الله طالقانی، بعد از بهار، پلاک 108 کدپستی: 1114795113
تلفن: 77638714، دورنگار: 55616615
پیام کوتاه: 100077507743