• شرح وظایف

   - انجام معاینات بالینی و پزشکی
   - انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی
   - پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و دولتی در زمینه های مختلف
   - فعالیت های آموزشی و همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی
   - همکاری در امور پژوهشی و علمی
   فعالیت های تخصصی این اداره کل را می‌توان به حوزه بالینی و کمیسیون های تخصصی،حوزه آزمایشگاهی و حوزه معاینه و بررسی اجساد با مرگ مشکوک تقسیم نمود.عمده فعالیت تخصصی این اداره کل در حوزه معاینات بالینی می باشد، به طوریکه متوسط تعداد مراجعین به مراکز پزشکی قانونی برای انجام معاینات بالینی در حدود 25.000 نفر در ماه میباشد. پس از آن فعالیت های آزمایشگاهی قراردارند و کمتر از 4 درصد فعالیت ها مربوط به بررسی و معاینه اجساد با مرگ مشکوک می گردد.
   از نظر ساختار سازمانی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران دارای دو معاونت پشتیبانی و معاونت بالینی و تشریح می باشد. معاونت پشتیبانی در زیرمجموعه خود شامل اداره خدمات و پشتیبانی ، اداره امور اداری - مالی و ذیحسابی است. نظارت بر فعالیت های تخصصی در مراکز استان نیز بر عهده معاونت بالینی و تشریح می باشد.

   معاونت پشتیبانی:
   این معاونت داری زیر مجموعه ای شامل اداره خدمات و پشتیبانی ، اداره امور اداری و مالی و ذیحسابی می باشد. از جمله وظایف این معاونت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
   - رسیدگی ، نظارت و ایجاد هماهنگی در امور اداری
   - رسیدگی ، نظارت و ایجاد هماهنگی در امور مالی
   - رسیدگی ، نظارت و ایجاد هماهنگی در امور خدمات و پشتیبانی
   - نظارت مستمر به نحوه عملکرد کارکنان در زمینه طرح تکریم ارباب رجوع
   - انجام امور روابط عمومی

   معاونت بالینی و تشریح:
   از جمله وظایف اصلی این معاونت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
   - نظارت بر فعالیت بخش های معاینات ، تشریح و کمیسیون های پزشکی مراکز تابعه
   - هماهنگی جهت تنظیم کشیک های مراکز تابعه
   - بازرسی و رسیدگی به شکایات واصله در خصوص عملکرد مراکز
   - پیگیری نیازها و مشکلات مراکز
   - کنترل فنی گواهی های صادره
   - پاسخگویی به گزارشات اداره کل ارزیابی سازمان
   - بررسی نیاز و تامین نیروهای تخصصی مراکز
   - کنترل و تایید کشیک شب مراکز