• اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
   اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
   تلفن : 77532534
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر مهدی فروزش
   مدیر کل
   تهران، خیابان آیت ا.... طالقانی
   بعداز بهار- پلاک 108
   تلفن : 77532534
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *